fundusze europejskie, Pozyskiwanie funduszy na inwestycjeW ramach Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 dostępnych jest szereg dotacji wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje w rozwój produktów i usług oraz rozwój eksportu.

Dotacje na inwestycje są ukierunkowane m.in.: dla przedsiębiorstw chcących wdrożyć rozwiązania prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług w celu umiędzynarodowienia działalności, a także rozwój produktów lub usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Dotacje w ramach nowej perspektywy finansowej można uzyskać również na tworzenie i rozwój usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Wspierane będą między innymi przedsięwzięcia mające na celu udostępnienie e-usług publicznych, tworzenie lub rozwój nowoczesnych e-usług publicznych i wewnątrzadministracyjnych, a także cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Przykładowe typy projektów mogące uzyskać dotacje w ramach nowej perspektywy finansowej:

  • Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, wprowadzenie znaczących zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług),
  • Wsparcie dotyczące zwiększenia konkurencyjności MŚP (poprzez zakup sprzętu środków trwałych, nowoczesnych maszyn, poprzez inwestycje prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy, zakup wartości niematerialnych i prawnych (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
  • Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw (poprzez opracowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia, stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna, projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.: otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny); dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego; tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka).

Mając doświadczenie w nadzorowaniu i udziale w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-2013, rozszerzamy swoją działalność i oferujemy pomoc w kompleksowym prowadzeniu projektów począwszy od analiz technicznych i finansowych projektów, wsparcia w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacji aplikacyjnej, poprzez monitoring prawidłowości realizacji projektu, wsparcie w tworzeniu umów i dokumentów związanych z realizacją, wsparcie w rozliczaniu, pomoc podczas kontroli, aż do badań ewaluacyjnych, kontroli realizacji wskaźników oraz sporządzenia sprawozdania końcowego.

Z uwagi na bogate doświadczenie związane z realizacją projektów informatycznych, posiadamy wiedzę w zakresie techniczno-informatycznym, która pozwoli na wstępnym etapie ocenić zasadność i możliwość realizacji projektu w założonym budżecie oraz z wykorzystaniem założonych technologii. Dbamy o to, żeby zakres merytoryczny wniosku o dofinansowanie umożliwił bezproblemowo i skutecznie zrealizować i rozliczyć projekt.