IFS Applications

IFS Applications

Według najnowszego badania firmy IFS 40% firm nie jest przygotowanych na cyfrową transformację, choć zdaniem 86% firm odegra ona kluczową rolę w ich przyszłości

14 lipca 2016

Ankieta firmy IFS dotycząca cyfrowej transformacji ujawnia, jak przedstawiciele kadry kierowniczej najwyższego szczebla w ponad 20 krajach postrzegają konieczność przeprowadzenia cyfrowej transformacji, jakie technologie będą służyć jej wprowadzaniu i kto w firmie będzie odpowiedzialny za ten obszar.

Brak przejrzystości co do wewnętrznego podziału odpowiedzialności w zakresie cyfrowej transformacji

Na pytanie o osobę odpowiedzialną w ich firmie za wprowadzenie cyfrowej transformacji respondenci wymienili dyrektora ds. IT (40% respondentów), prezesa (39%) i dyrektora finansowego (35%), z kolei dyrektor ds. technologii (20%) i dyrektor ds. marketingu (6%) nie są uznawani za osoby decyzyjne w tym obszarze. Pytani o osobę, która powinna być odpowiedzialna za cyfrową transformację, przedstawiciele kadry kierowniczej najwyższego szczebla często wymieniają siebie. Zdaniem 53% prezesów odpowiedzialność spoczywa właśnie na nich. Wyniki dotyczące dyrektorów finansowych i dyrektorów ds. IT wynoszą odpowiednio 69% i 63%.

Wysoki priorytet, ale brak przejrzystej strategii

Zdaniem 86% respondentów cyfrowa transformacja odegra kluczową rolę na ich rynku w ciągu najbliższych pięciu lat, a z odpowiedzi 76% z nich wynika, że potrzebują oni więcej informacji na temat cyfrowej transformacji. Jednak w przypadku wielu firm strategia wdrażania nie została jeszcze przygotowana — 40% respondentów jeszcze nie opracowało przejrzystej strategii cyfrowej transformacji.

Technologie wykorzystywane do przeprowadzania cyfrowej transformacji

Na pytanie polegające na ocenie kilku przełomowych technologii pod względem ich znaczenia w przeprowadzaniu cyfrowej transformacji w branżach respondentów uzyskano następujące oceny: (Skala: 1–100. 1 = bez znaczenia, 100 = duże znaczenie).

• Internet rzeczy: 59

• Przetwarzanie w chmurze: 59

• Kognitywne przetwarzanie danych: 55

• Uczenie maszynowe: 53

• Technologie wearable: 48

• Druk trójwymiarowy: 42

• Technologia dronów: 39 Różnice regionalne

Ankieta ujawniła pewne różnice regionalne w podejściu do wewnętrznego podziału odpowiedzialności:

• Zdaniem respondentów z Polski osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie cyfrowej transformacji jest dyrektor ds. IT (57% respondentów), a tylko 41% uważa, że tą osobą jest prezes.

• Respondenci ze Stanów Zjednoczonych uważają, że za przeprowadzenie cyfrowej transformacji odpowiedzialny jest dyrektor finansowy (42%), a zaledwie 30% uważa, że tą osobą jest prezes i jest to najniższy wynik, jaki przyznano prezesowi spośród odpowiedzi ze wszystkich regionów.

• Zdaniem 57% respondentów z Brazylii dyrektor ds. technologii jest osobą odpowiedzialną za cyfrową transformację i jest to najwyższy wynik dla dyrektorów ds. technologii spośród odpowiedzi ze wszystkich regionów.

• Respondenci z krajów skandynawskich uznają dyrektora ds. IT za osobę odpowiedzialną za cyfrową transformację (45%), natomiast drugie miejsce zajmuje prezes (38%).

• Respondenci z krajów Azji są najbardziej niezdecydowani: 29% z nich nie wie, kto w ich organizacji jest odpowiedzialny za cyfrową transformację.

„Ta ankieta pokazuje, że kadra kierownicza najwyższego szczebla w największych branżach ma świadomość potencjału cyfrowej transformacji, jednak w wielu przypadkach nie opracowali jeszcze strategii jego wykorzystania. Wygląda na to, że brak jest jeszcze pewności co do osoby, która ma być faktycznie odpowiedzialna za realizację planu cyfrowej transformacji w firmach. Firmy powinny sprecyzować cele i opracować przejrzyste strategie, aby wykorzystać cały potencjał cyfrowej transformacji” — mówi Mark Boulton, Chief Marketing Officer (CMO) w korporacji IFS.

Informacje na temat ankiety:

W ankiecie wzięło udział niemal 500 respondentów z ponad 20 krajów. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące cyfrowej transformacji. Wśród respondentów znaleźli przedstawicie kadry kierowniczej najwyższego szczebla (prezesi, dyrektorzy ds. IT, dyrektorzy ds. technologii, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy ds. marketingu itd.) z firm działających w branżach, z którymi współpracuje firma IFS, takich jak produkcja przemysłowa, sektor kontrukycjno-budowlany oraz sprzedaż detaliczna i hurtowa.

InfoConsulting Sp. z o.o.