IFS Applications

IFS Applications

O znaczeniu nowoczesnego zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa opowiada dr ANDREAS GLENZ, Prezes Zarządu PREVAC Sp. z o.o.

22 maja 2017

> JAKĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU FIRMY PREVAC?

We współczesnej gospodarce wiedza i informacja stają się jednym z najważniejszych zasobów strategicznych współczesnych organizacji. Utrzymanie obecnej pozycji na rynku wymaga podejmowania trafnych decyzji dotyczących kierunków działania i celów strategicznych. To właśnie wiedza pozwala na podejmowanie właściwych decyzji. Współczesne zarządzanie, siłą rzeczy, wymaga zatem wsparcia informatycznego, które umożliwia szybką i skuteczną analizę danych. Mówimy tutaj zarówno o bieżącej analizie danych określających nasze otoczenie zewnętrzne, jak i o analizie danych umożliwiającej ocenę skuteczności i efektywności naszego działania. Technologie informatyczne stanowią dla nas nieodłączny składnik funkcjonowania i doskonalenia firmy. W nasze plany jest wpisany nieustanny rozwój, który bez wsparcia nowoczesnych technologii informatycznych wydaje się niemożliwy.

> PREVAC używa systemu IFS Applications™ od 2009 roku. Dlaczego już wtedy zdecydowano się na wdrożenie systemu ERP?

Dla nas była to w zasadzie decyzja o zmianie systemu informatycznego, podyktowana głównie koniecznością zintegrowania działań poszczególnych obszarów aktywności firmy w jednym, spójnym systemie stanowiącym źródło informacji do zarządzania firmą. Firma ma trudny, mieszany profil działalności — prowadzimy zarówno działalność projektowo-produkcyjną, jak i działalność handlową i usługową. Poszukiwaliśmy rozwiązania, które umożliwiałoby kompleksowe zarządzanie projektami, włącznie z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji, a jednocześnie rozwiązania umożliwiającego zarządzanie złożonymi zleceniami serwisowymi, realizowanymi zarówno u klienta, jak i na miejscu w firmie. O wyborze systemu IFS Applications™ zadecydował stopień dopasowania wersji standardowej systemu do naszych oczekiwań oraz jego elastyczność, pozwalająca dostosować rozwiązanie do zmieniających się warunków biznesowych w ramach standardowo wbudowanej funkcjonalności. W 2009 roku rozpoczęliśmy wdrożenie IFS Applications™, które przebiegło bardzo sprawnie. Pracę w systemie rozpoczęliśmy natomiast w 2010 roku.

> Jakie obszary działalności firmy obejmuje system IFS Applications™?

Obecnie system obejmuje obszar sprzedaży, zarządzania projektami, projektowania, zaopatrzenia, produkcji, instalacji i obsługi serwisowej, kadr i płac, finansów i księgowości. W trakcie pracy z systemem wdrożono elektroniczny system zarządzania dokumentacją, obejmujący wymienione obszary.

> Jak Pan ocenia korzyści z wdrożenia systemu IFS Applications™?

Do podejmowania właściwych decyzji niezbędne są wiarygodne i rzetelne informacje, których źródło stanowi dla nas system IFS Applications™. Zintegrowanie procesów w jednym systemie umożliwia pozyskanie danych niezbędnych do właściwego zarządzania procesami, włącznie z planowaniem niezbędnych zasobów. Elastyczność systemu umożliwiła nam uruchomienie szeregu mechanizmów pozwalających na sterowanie realizacją procesu zgodnie z przyjętymi procedurami i założeniami. Jak już wcześniej wielokrotnie podkreślaliśmy, dzięki wdrożeniu usprawniono w pierwszej kolejności planowanie produkcji i zarządzanie projektami, które to działania z kolei pozwoliły na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i naszego potencjału.

> Na koniec pytanie o najbliższe plany.

Działamy w erze ciągłych zmian i nawału informacji, w której doskonalenie się i innowacyjność wydają się słuszną odpowiedzią na potrzeby rynkowe. Już William Edwards Deming mawiał: „Nie musisz się zmieniać. Przetrwanie nie jest obowiązkowe”. Wychodzimy z założenia, że doskonalenie nie powinno dotyczyć jedynie naszych produktów czy usług, ale musi również dotyczyć doskonalenia naszych procesów. Obecnie realizujemy projekt wdrożenia wersji IFS Applications™ 9. W trakcie prac wdrożeniowych koncentrujemy się nie tylko na możliwościach optymalizacji pracy z systemem czy nowych funkcjonalnościach, jakie oferuje nam wersja 9, ale również na dogłębnej analizie przyjętych sposobów działania, tak aby optymalizacja dotyczyła przede wszystkim efektywności naszego działania. Pracujemy nad jeszcze lepszym wykorzystaniem systemu jako źródła informacji do podejmowania decyzji. Oczywiście do zarządzania pracami wdrożeniowymi i planami rozwojowymi wykorzystujemy system IFS Applications™.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™™: • Szybki dostęp do informacji zarządczej • Dostęp na bieżąco do informacji o produkcji • Integralność danych oraz możliwość ich wprowadzania w jednym miejscu • Zaawansowane zarządzanie projektami i produkcją • Lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa • Zautomatyzowane planowanie zakupu materiałów • Szczegółowa kontrola kosztów • Prognozy dotyczące przepływów pieniężnych • Sprawny przepływ informacji w firmie • Optymalizacja obsługi sprzedaży i kontaktu z klientem • Możliwość analizy ryzyka związanego z budżetem i terminami

MODUŁY IFS APPLICATIONS™™: • IFS Produkcja • IFS Projekt • IFS Dystrybucja • IFS Zarządzanie Dokumentacją • IFS Remonty • IFS CRM • IFS Sprzedaż i Serwis • IFS Finanse • IFS Zasoby Ludzkie • IFS Płace

MIĘDZY NAUKĄ A BIZNESEM

IFS Applications™ wspomaga rozwój firmy PREVAC, znanego na świecie producenta aparatury naukowo-badawczej. PREVAC od ponad 20 lat prowadzi działalność w branży zaawansowanych technologii. Obecnie firma zatrudnia ponad 200 pracowników, jest czołowym producentem aparatur naukowo-badawczych i posiada zaawansowane instalacje na całym świecie. Jedną z nich jest największa zautomatyzowana aparatura UHV, służąca do badań nad wytwarzaniem i magazynowaniem energii, zainstalowana na synchrotronie Bessy II w Berlinie. Powodem do dumy dla PREVAC jest również instalacja na pierwszym polskim synchrotronie „Solaris”. To jedyny tego typu ośrodek badawczy w Polsce i jeden z 60 na świecie. Promieniowanie synchrotronowe przyczyniło się do wielu naukowych odkryć, a trzy z nich zostały nagrodzone nagrodą Nobla. Warto wspomnieć, że jedna z aparatur PREVAC, zainstalowana na synchrotronie w Australii, jest eksponowana w filmie „Zapowiedź” („Knowing”) z Nicolasem Cage w roli głównej. Specjalistom z całego świata marka PREVAC kojarzy się z najwyższym standardem, wysoką jakością wykonania oraz innowacyjnością.

CIĄGŁY ROZWÓJ

W plany PREVAC wpisany jest ciągły rozwój. Firma stale inwestuje nie tylko w rozwój nowych produktów, ale również w personel i infrastrukturę. Ciągle przybywa maszyn, urządzeń pomiarowych, taboru samochodowego, wyposażenia biur, narzędzi itp. Niedawno znaczne inwestycje poczyniono na unowocześnienie infrastruktury informatycznej. Obejmują one nową wersję oprogramowania ERP wraz z usługami wdrożeniowymi, a także nowe serwery i stacje robocze. W skali firmy są to bardzo znaczące inwestycje.

Dynamiczny rozwój firmy i przyrost zatrudnienia wymuszają ciągłe powiększanie powierzchni. Docelowo firma planuje zbudowanie fabryki przyszłości w nowej strefie gospodarczej, gdzie zakupiła już duży teren do perspektywicznego rozwoju przez następne kilkadziesiąt lat. Początkowo ma tam powstać hala produkcyjna oraz duży, bardzo zaawansowany technologicznie budynek laboratoryjno-biurowy. Inwestycja obejmie kilkanaście tys. m2.

W ostatnich latach powstała nowa gałąź produktów PREVAC w postaci spektrometrów elektronowych. Są to wyjątkowo czułe urządzenia do pomiarów energii kinetycznej elektronów, używane do ilościowych i jakościowych pomiarów spektralnych. Inwestycją w przyszłość jest również przyjmowanie zleceń opartych na zupełnie nowych technikach pomiarowych, gdzie stopień ryzyka jest szczególnie wysoki. Ostatnio zostały zrealizowane dwa tego typu projekty — EMIL i PEAXIS.

ZARZĄDZANIE WSPIERANE PRZEZ IFS APPLICATIONS™

Specyfika wysoce zaawansowanych produktów wytwarzanych w PREVAC wymusza stosowanie innowacyjnych systemów wspomagających zarządzanie. Realizacja procesów biznesowych wspierana jest przez system informatyczny klasy ERP — IFS Applications™, który umożliwia zarówno szybką, prostą i intuicyjną ewidencję wyników prac, jak i sporządzenie różnego rodzaju analiz zwiększających efektywność zarządzania firmą.

Obecnie trwa wdrożenie najnowszej wersji systemu IFS Applications™ 9, która pozwoli na dalsze usprawnienie funkcjonowania firmy. Na bieżąco wprowadzane są ulepszenia w procesie zarządczym i w strukturach firmy. W efekcie tych działań powinna nastąpić dalsza poprawa w zakresie komunikacji wewnątrzfirmowej i w obszarze wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, a ponadto powinny się zmniejszyć istniejące „wąskie gardła”, wynikające ze specyfiki złożonego procesu produkcyjnego.

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom wspomagającym zarządzanie, firma jest dobrze przygotowana do dalszego rozwoju i zdobywania coraz większego segmentu rynku.

MARKA DOBRZE ZNANA

Produkty PREVAC opracowane, skonstruowane i wyprodukowane od początku do końca w Polsce są wykorzystywane przez wiele renomowanych uniwersytetów, politechnik, instytutów naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych w wielu krajach. Firma obsługuje klientów z 63 wysoko uprzemysłowionych krajów i może się poszczycić ponad 500 zrealizowanymi projektami. Głównymi rynkami zbytu są dla PREVAC: Niemcy, Szwajcaria, Japonia, Chiny, Korea, Singapur, Indie, Francja, Hiszpania, Anglia, Austria, USA, Szwecja, Norwegia i Polska. Zakupy aparatur naukowo-badawczych i oprzyrządowania odbywają się drogą przetargu publicznego i są w dużym stopniu uzależnione od środków na badania i rozwój przyznawanych najczęściej przez państwo. Z tego powodu zapotrzebowanie na aparaturę naukowo-badawczą jest bardzo zróżnicowane geograficznie, a głównym rynkiem zbytu staje się kraj, który w danym roku pozyska więcej środków na inwestycje w naukę.

PROMOCJA NAUKI

PREVAC jest współorganizatorem licznych konferencji naukowych. Firma stara się również promować naukę wśród najmłodszych poprzez organizowanie pokazów eksperymentów fizycznych w przedszkolach i szkołach. Dzieci mają również możliwość zwiedzenia siedziby firmy, gdzie na własne oczy podziwiają, jak powstają olbrzymie, wysoce zaawansowane aparatury naukowo-badawcze. Dla starszych uczniów PREVAC stwarza możliwość odbycia praktyk zawodowych lub stażu.

Firma aktywnie współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi. Przyjmuje studentów na staże i praktyki, a następnym planowanym krokiem są studia dualne, z prowadzeniem doktoratów włącznie.

plik

IFS obchodzi 25 lat działalności w Polsce

Po 25 latach obecności na polskim rynku firma IFS jest jednym z krajowych liderów w dziedzinie oprogramowania dla przedsiębiorstw z wielu branż, a z systemu IFS Applications™™ korzysta ponad 52 000 użytkowników końcowych z polskich firm.

Polski oddział firmy IFS rozpoczął działalność w maju 1992 roku. Jego pierwszym klientem była Elektrownia Łaziska (teraz pod nazwą TAURON Wytwarzanie SA). W kolejnych latach baza klientów IFS szybko się poszerzała o firmy z różnych branż, w tym z sektora energetyki i użyteczności publicznej, produkcji przemysłowej i sektora konstrukcyjno-budowlanego. Obecnie baza klientów IFS w Polsce obejmuje ponad 250 firm, a liczba użytkowników systemu IFS Applications™ przekracza 52 000. Według raportu IDC – Poland Enterprise Application Software Market 2016–2020 Forecast and 2015 Vendor Shares, firma IFS zajmowała trzecie miejsce wśród zagranicznych dostawców systemów ERP w Polsce w 2015 roku. Pod względem liczby użytkowanych licencji oprogramowania ERP przeznaczonego dla dużych przedsiębiorstw IFS zajmuje drugą pozycję na polskim rynku (źródło: DiS).

W późnych latach 90. firma IFS nawiązała współpracę z partnerami z Czech, Słowacji i Węgier. W roku 2000 powstały pierwsze oddziały IFS na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Działalność firmy szybko się rozwijała i w 2001 roku powstała regionalna organizacja, z siedzibą w Warszawie, zarządzająca operacjami IFS w Europie Środkowo-Wschodniej. W kolejnych latach swoim zasięgiem objęła także firmy z Azji Centralnej. Obecnie firma IFS posiada oddziały na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Kazachstanu. Na terenie Turcji IFS prowadzi również działalność poprzez spółkę joint venture. Firma IFS współpracuje także z partnerami na terenie Gruzji, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Albanii, Macedonii i Kosowa. Baza klientów IFS dla całego regionu obejmuje ponad 700 przedsiębiorstw. Razem ze swoimi partnerami firma IFS prowadzi działalność w 21 krajach na terenie Europy Wschodniej i Azji Centralnej.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych dotychczasowych sukcesów. To, że od wielu lat wspieramy rozwój przedsiębiorstw działających w Polsce, jest dla nas powodem do dumy” – powiedział Marcin Taranek, prezes IFS CEE & Poland. „Z wieloma klientami współpracujemy od samego początku, systematycznie modernizując i poszerzając wykorzystywane przez nich rozwiązania, aby lepiej spełniały zmieniające się potrzeby biznesowe firmy. Bardzo cieszy nas zaufanie, jakim nas obdarzyli. Działalność IFS w Polsce i w całym regionie wciąż się rozwija, jest to też zasługa świetnej współpracy z naszymi partnerami”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie IFSworld.com lub obserwując nas na Twitterze: @IFSPoland.

InfoConsulting Sp. z o.o.