IFS Applications

IFS Applications

Firma IFS przedstawia wyniki badania Global Change Survey: 93% firm postrzega zmianę jako okazję do rozwoju biznesowego

25 maja 2016

Ankieta branżowa firmy IFS wskazuje najważniejsze czynniki wspomagające i zakłócające działania firm z różnych części świata.

Respondenci zgodnie uznali, że w procesie wprowadzania zmian w firmie kluczowe znaczenie mają silne poczucie obranego kierunku jej rozwoju, jasno określone cele i skuteczne zarządzanie. Taką opinię podzielało 2/3 ankietowanych. Poproszeni o wybranie z listy trzech rynkowych bądź społecznych zmian, które w największym stopniu wpłynęły na działalność ich firm, jako najważniejszy czynnik wpływający na działalność przedsiębiorstw 68% respondentów wskazało zmianę potrzeb klientów. Za drugi z kluczowych czynników 37% ankietowanych uznało decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu decyzyjności. Trzecim czynnikiem okazała się dostępność dóbr i usług (odpowiedź wybrało 29% ankietowanych).

Ankieta wykazała jednak spore rozbieżności w opiniach respondentów z różnych części świata i działających w różnych branżach w odniesieniu do czynników wpływających na zmiany w prowadzonej działalności. Najważniejsze wnioski:

• W Chinach przedstawiciele kadry zarządzającej najwyższego szczebla wywierają ogromny wpływ na kształt modelu biznesowego firmy (tak uznaje 65% respondentów z Chin, a tylko 37% respondentów w skali globalnej). Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do niskiego wpływu działań samych pracowników oraz lokalnych i międzynarodowych przepisów prawa (odpowiednio 11% i 6% respondentów w porównaniu do globalnej średniej wynoszącej 21% i 20% w skali globalnej).

• Rewolucyjne technologie są uznawane za czynnik kluczowy przez respondentów z Niemiec (44%) i z Chin (42%); globalna średnia wyniosła 25%.

• Na obszarze Beneluksu i Norwegii na działalność firm największy wpływ mają opinie pracowników — w tych krajach tę odpowiedź wybrało 44% respondentów; globalna średnia wyniosła 28%. Co interesujące, według respondentów ze Szwecji, Norwegii i Danii bardzo mały wpływ w tej kwestii miały lokalne przepisy prawa (7%) i zmiany ustaleń rządowych (11%).

• 81% respondentów z Brazylii uznało zmiany ustaleń rządowych i przepisów prawa lokalnego za czynnik wpływający na zmiany w największym stopniu. W skali globalnej tę odpowiedź wybrało tylko 38% ankietowanych. Bardzo odmienne stanowisko zaprezentowali respondenci z Niemiec, którzy zmiany ustaleń rządowych i prawa lokalnego uznali za kluczowe w 2% odpowiedzi.

• 51% respondentów z Wielkiej Brytanii uznało dostępność dóbr i usług za czynnik najważniejszy, przy średniej globalnej na poziomie 29%. • Respondenci z Francji uznali fuzje i przejęcia firm za czynnik rozstrzygający — taką odpowiedź wybrało 41% ankietowanych. W skali globalnej tę odpowiedź wybrało średnio 20% osób.

• Respondenci z Hiszpanii jako jedyni uznali decyzje kadry zarządzającej najwyższego szczebla i potrzeby klientów za równie ważne (tę odpowiedź wybrało 59% ankietowanych).

• Zmiany ustaleń rządowych zostały uznane za decydujące przez 37% respondentów z Ameryki Północnej, przy czym w skali globalnej tę opinię podzieliło średnio 18% ankietowanych.

W interesujący sposób opinie rozkładają się również w odniesieniu do różnych branż. Dostępność dóbr i usług nie jest w takim samym stopniu uznawana za czynnik wiodący w przemyśle konstrukcyjno-budowlanym, jak w branży produkcyjnej i sprzedaży detalicznej (odpowiednio 22%, 41% i 45%). Z kolei zmiany ustaleń rządowych są uznawane za ważniejsze w sektorze konstrukcyjno-budowlanym (26%), a schodzą na dalszy plan w przypadku branży sprzedaży detalicznej (9%) i produkcyjnej (7%). Wpływ rewolucyjnych technologii ma duże znaczenie w branży produkcyjnej — respondenci uznali go za drugi z wiodących czynników wpływających na prowadzoną działalność. Natomiast tylko 4% ankietowanych w tej branży uznało decyzje kadry kierowniczej wyższego szczebla za kluczowe dla modelu biznesowego. W sektorze konstrukcyjno-budowlanym i sprzedaży detalicznej tę opinię podzieliło 20% respondentów.

Mark Boulton, Chief Marketing Officer w korporacji IFS, w następujący sposób podsumował największe wyzwania, jakie mogą obecnie napotkać przedsiębiorstwa: „Na rynku bez przerwy zachodzą dynamiczne zmiany i cały czas analizujemy czynniki, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Dzięki temu nasze technologie i produkty z nawiązką sprostają nowym realiom rynkowym, a my jesteśmy w stanie skutecznie pomagać klientom w podejmowaniu właściwych decyzji. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród klientów ułatwiają nam dopasowanie usług zarówno pod kątem branży, jak i potrzeb poszczególnych klientów. Nie da się przewidzieć przyszłości, ale z tego też powodu warto być na nią przygotowanym. Firmy prowadzone w elastyczny sposób mogą lepiej wykorzystać potencjał biznesowy, który przynoszą zmiany rynkowe”.

Informacje na temat badania: W badaniu wzięło udział ponad 1000 respondentów z 12 krajów (Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwecja, Francja, Brazylia, Wielka Brytania, Norwegia, Beneluks, Dania, Hiszpania, Chiny, Polska). Osoby ankietowane odpowiadały na pytania dotyczące zmian w prowadzonej działalności biznesowej. Wśród respondentów znaleźli się kierownicy ds. IT i technologii z firm działających w branżach o dużym znaczeniu dla firmy IFS, takich jak produkcja przemysłowa, sektor konstrukcyjno-budowlany oraz sprzedaż detaliczna i hurtowa.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!